9.9 C
Deva
joi, februarie 22, 2024

Farmaceutica REMEDIA S.A.- Anunţ convocator

C O N V O C A R E

Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor (A.G.O.A.)

Consiliul de Administratie al Farmaceutica REMEDIA S.A. avand sediul social în Deva, B-dul Nicolae Balcescu nr. 2, cod unic de inregistrare RO 2115198 si numar de ordine in Registrul Comertului J20/700/1991, capital social 9.548.082 lei integral subscris si varsat, pagina web www.remedia.ro, convoaca, în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 369/15.03.2022 in conformitate cu Legea 31/1990 republicata privind societatile, Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Regulamentul ASF nr. 5/2018, A.G.O.A. la data de:

 Miercuri,20.04.2022, ora 12:00, la sediul societatii din București, Bd. Metalurgiei, nr. 78, sector 4, cod poștal 041836, sector 4.

În cazul in care A.G.O.A. nu se va putea tine in data de 20.04.2022 datorita neândeplinirii conditiilor de cvorum, a doua convocare este la data de:

Joi,21.04.2022, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

La A.G.O.A. sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 11.04.2022 – considerata data de referință.

La data convocarii A.G.O.A. capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A. este de 9.548.082lei divizat in 95.480.820actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune.

Fiecare actiune da dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

Nu exista clase diferite de actiuni.

Nu exista drepturi de vot suspendate la data prezentei.

I. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 20.04.2022 / 21.04.2022 – ora 12:00:

  1. Prezentarea raportului Președintelui Consiliului de Administraţie și al auditorului financiar independent referitor la situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2021. Aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2021.
  2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021.
  3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022.
  4. Aprobarea programului de activitate şi investiţii pentru anul 2022.
  5. Aprobarea modului de repartizare a profitului exercitiului financiar 2021. Consiliul de Administraţie al Societăţii propune şi recomandă Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ca profitul net realizat în exerciţiul financiar 2021 să fie repartizat pe următoarele destinaţii:

Profitul net aferent exercitiului financiar neconsolidat = 859.155Lei

6. a)Fixarea dividendului brut pe acţiune la 0,05 Lei.
b) Aprobarea datei de 29.07.2022 ca data platii – in conformitate cu prevederile Art. 87 (2) din Legea nr. 24/2017 si Art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018;

c)Aprobarea termenului de ţinere la dispozitia actionarilor a dividendelor de 3 (trei) ani de la data platii dividendelor;

d) Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

e) Aprobarea suportarii costurilor de repartizare a dividendelor de catre Farmaceutica REMEDIA S.A.

7. Alegerea de doi noi membri în Consiliu de Administrație al Societății, pe durata de valabilitate a mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație, cu începere de la data de 01.05.2022 și până la data de 30.04.2023.
8. Aprobarea Raportului de remunerare a societatii Farmaceutica REMEDIA S.A. pe anul 2021 si stabilirea remuneraţiei pentru membrii Consiliului de Administraţie, Directorul General, Administratorii, Directorii cu contract de mandat, precum si limita maxima până la care se pot acorda remuneraţii suplimentare si alte beneficii din profitul net neconsolidat, toate acestea pentru perioada 01.05.2022 – 30.04.2023, după cum urmează:

– Indemnizaţia Consiliului de Administraţie, a Directorului General, a Administratorilor, si a Directorilor cu contract de mandat se limitează la maximum 200.000 Lei brut lunar;
– Bonusul anual pentru membrii Consiliului de Administraţie, a Directorului General, Administratorilor si a Directorilor cu contract de mandat, cu aprobarea Consiliului de Administratie, se limitează la maximum 15% din profitul net, conform contractelor de mandat, după aprobarea situaţiilor financiare anuale (sumă ce include toate taxele).
Mandatarea Consiliului de Administratie pentru a stabili, în funcție de performanțele realizate, repartizarea beneficiilor pentru membrii Consiliului de Administraţie, Directorului General, precum si pentru Directorii cu contract de mandat.

9. Alegerea auditorului financiar extern si fixarea duratei minime a contractului acestuia, datorita expirarii contractului auditorului financiar extern.

10. Aprobarea datei de 19.07.2022 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017.

11. Aprobarea datei de 18.07.2022 ca ex date in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

12. Împuternicirea domnului Valentin – Norbert TARUS reprezentant al „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U., in calitate de Presedinte al Consiliului de Administraţie, pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
A. Introducerea de puncte noi pe ordinea de zi si prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A., propuneri de candidaturi pentru functia de administratori.

Potrivit dispozițiilor art. 1171 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 Republicata și ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita Consiliului de Administrație al societății introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a A.G.O.A. și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A., cu respectarea următoarelor condiții:

i. În cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A..

ii. Calitatea de acţionar, precum şi, în cazul acţionarilor persoane juridice sau al entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza art. 194 (1) din Regulamentul nr. 5/2018, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acţionar:

a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute;

b) documente care atestă înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanţi.

In toate cazurile, documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

iii. Să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;

iv. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi si de proiecte de hotarari propuse spre aprobarea A.G.O.A. trebuie să fie transmise/depuse și înregistrate la sediul social al societății din Bucuresti, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poştal 041836, pana la sfarsitul zilei de 01.04.2022 în original, semnate și, după caz, ștampilate* de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2022 ».

* In conformitate cu Art. V din Ordonanta Guvernului nr. 17/2015 persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe documente sau orice alte înscrisuri emise în relaţia dintre acestea, obligativitatea revenind doar institutiilor statului.

În conformitate cu dispozițiile art. 1371 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza candidații pentru posturile de administrator.

Propunerile privind candidatii pentru functia de administrator se vor transmite la sediul societății din Bucuresti, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poştal 041836, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar  si cu majuscule:  «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2022»  si vor fi insotite de informatii privind numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata (atat pe site-ul Societatii www.remedia.ro, cat si la sediul Societatii) si completata de acestia.

Data limita pana la care actionarii pot sa formuleze propuneri de candidaturi este sfarsitul zilei de 01.04.2022. Datele privind localitatea de domiciliu si calificarea profesionala vor fi disponibile pe pagina de internet a societății, http://www.remedia.ro/investitori/informatii-actionari/adunarea-generala-a-actionarilor/, pe masura ce acestea sunt transmise societatii.

B. Adresarea de întrebări, în conformitate cu art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, privind punctele de pe ordinea de zi a G.O.A.

 Fiecare acționar poate adresa întrebări societății printr-un înscris care va fi depus/transmis și înregistrat la sediul social al societății din Bucuresti, str. B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poştal 041836pana la sfarsitul zilei de 17.04.2022, în original, semnat de către acționar sau reprezentantul legal al acestuia, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2022».

Aceleași cerințe de identificare specificate la litera A din prezentul convocator (“Introducerea de puncte noi pe ordinea de zi si prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi”) vor fi aplicabile și pentru actionarii/reprezentantul legal al acționarilor care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A.

Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii la sectiunea Intrebari frecvente, in format intrebare-raspuns.

C. Exprimarea votului

Acționarii își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

C.1.   Votul direct in cadrul A.G.O.A.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă – cu exceptia reprezentantului legal (care de asemenea urmeaza a prezenta actul de identitate), cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie si a prevederilor conținute în prezentul convocator.

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care registrul acționarilor la data de referință nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da împuternicire altor persoane.

C.2.  Reprezentarea pe baza de procura speciala sau procura (imputernicire) generala la A.G.O.A.

Acționarii pot fi reprezentați în A.G.O.A. prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri (imputerniciri) generale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de procură specială (în limba română sau limba engleză) conforme cu prevederile legislației aplicabile, care vor fi puse la dispoziție de Consiliul de Administrație al societății sau o procură generală întocmită în conformitate cu prevederile Art. 202 din regulamentul nr. 5/2018.

Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică care participă la A.G.O.A. prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o procură specială sau generală, în condițiile anterior precizate.

a) Reprezentarea pe baza de procura speciala

Formularele de procură specială vor fi disponibile în limba română și engleză începând cu data de 18.03.2022, după ora 18.00,  la sediul Societății, și pe pagina de internet a societății, www.remedia.ro. In cazul in care un actionar desemneaza, prin procura speciala, ca mandatar o alta persoana, se va folosi formularul de procura speciala pentru persoane fizice sau pentru persoane juridice, dupa caz.

i. În cazul acționarilor persoane fizice procurile speciale vor fi însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A.

ii. Calitatea de reprezentant legal a persoanei care a semnat procura se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A.. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat constatator în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permita identificarea reprezentantului legal.

Acționarii vor completa și semna procurile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat, semnat, si dupa caz stampilat, precum și documentele insotitoare, se depun personal sau se transmit la sediul Farmaceutica REMEDIA S.A. din Bucuresti, str. B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poştal 041836pana la data de 18.04.2022, ora 12:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar  si cu majuscule:  «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 20/21.04.2022» sau transmise pe adresa de e-mail investor@remedia.ro pana la aceeasi data si ora, cu semnatura electronica extinsa încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronica.

Unui acţionar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acţiunilor deţinute de acesta la aceeaşi societate.

Un acţionar dă în cadrul formularului de procura specială instrucţiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor.

În cazul în care prin împuternicire sunt desemnaţi mai mulţi reprezentanţi supleanţi, se va stabili şi ordinea în care aceştia îşi vor exercita mandatul.

O persoană care acţionează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulţi acţionari, numărul acţionarilor astfel reprezentaţi nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deţine împuterniciri diferite conferite de mai mulţi acţionari, acesta are dreptul să voteze pentru un acţionar în mod diferit faţă de votul pentru un alt acţionar. Persoana care reprezintă mai mulţi acţionari pe bază de împuterniciri exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi «pentru», «împotrivă» şi «abţinere» fără a le compensa (de exemplu, la punctul x din ordinea de zi reprezint «a» voturi «pentru», «b» voturi «împotrivă» şi «c» «abţineri»). În cazul împuternicirilor speciale, voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului 3 al împuternicirii speciale.

Procurile  speciale vor fi actualizate in cazul in care se vor face propuneri de completare a ordinii de zi de catre actionari sau de candidati la functia de administrator.

In toate cazurile, persoanele fizice imputernicite prin procura speciala se vor identifica cu actul de identitate la A.G.O.A.

b. Reprezentarea pe baza de procura (imputernicire) generala

Acționarii pot acorda o procură (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă de timp care nu va depăși 3 (trei) ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea Adunărilor Generale ale Acționarilor Societății, cu condiția ca procura (împuternicirea) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

În cazul împuternicirilor generale persoana care acţionează în calitate de reprezentant nu trebuie să prezinte în adunarea generală a acţionarilor nicio dovadă privind exprimarea votului persoanelor reprezentate.

Împuternicirea generală trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

a. numele/denumirea acţionarului;

b. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);

c. data împuternicirii, precum şi perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior;

d. precizarea faptului că acţionarul împuterniceşte reprezentantul să participe şi să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acţionarilor pentru întreaga deţinere a acţionarului la data de referinţă, cu specificarea expresă a societăţii/societăţilor pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală.

Împuternicirea generală încetează prin:

(i) revocarea scrisă de către acţionarul mandant a acesteia, transmisă emitentului cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului, redactată în limba română ori în limba engleză; sau

(ii) pierderea calităţii de acţionar a mandantului la data de referinţă aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului; sau

(iii) pierderea calităţii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Împuternicirea generală va fi semnată de acţionar şi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acţionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declaraţia prevăzută mai sus trebuie depusă la Societatea Farmaceutica REMEDIA S.A. în original, semnată şi, după caz, ştampilată, fără îndeplinirea altor formalităţi în legătură cu forma acesteia. Declaraţia se depune odată cu împuternicirea generală.

Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor, pe baza unei procuri (împuterniciri) generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. 15 din Legea nr. 24/2017.

Procurile (împuternicirile) generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală, în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului sau transmise pe adresa de e-mail investor@remedia.ro pana la aceeasi data si ora, cu semnatura electronica extinsa încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronica – republicata. Copii certificate ale procurilor (împuternicirilor) generale sunt reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal al A.G.O.A.

In cazul in care persoana imputernicita prin procura (împuternicire) generala este o persoana juridica aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organele de administrare si conducere, sau prin oricare din angajatii sai, prezentand documente care sa ateste calitatea acestora, in original sau in copie conforma cu originalul.

In toate cazurile, persoanele fizice imputernicite prin procura (împuternicire) generala se vor identifica cu actul de identitate la A.G.O.A.

C.3.    Votul prin corespondenta in cadrul A.G.O.A.

Actionarii Societatii Farmaceutica REMEDIA S.A. inregistrati la data de referinta 11.04.2022, in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de A.G.O.A., prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de societate.

Formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile în limbile română și engleză, începând cu data de 18.03.2022, după ora 18.00, la sediul Societății, și pe pagina de internet a societății, www.remedia.ro.

i. În cazul votului prin corespondenta al acționarilor persoane fizice, formularele de vot prin corespondenta trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A., și dacă este cazul, copii de pe actele de identitate ale reprezentantilor legali (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă), împreună cu dovada calității de reprezentant legal;

ii. În cazul votului prin corespondenta al acționarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat constatator în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permita identificarea reprezentantului legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Votul prin corespondenţă poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situaţia în care acesta a primit din partea acţionarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/ generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 105 alin. 14 din Legea nr. 24/2017.

Formularul de buletin de vot prin corespondență, in limba romana sau in limba engleza, în format scris precum și actele insotitoare trebuie depuse/transmise si inregistrate la sediul societății Farmaceutica REMEDIA S.A. din Bucuresti, str. B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poştal 041836 în original, completate, semnate, până la data de18.04.2022, ora 12:00in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar  si cu majuscule:  «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 20/21.04.2022» sau transmise pe adresa de e-mail investor@remedia.ro pana la aceeasi data si ora, cu semnatura electronica extinsa încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronica – republicata, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Formularele de buletine de vot prin corespondenta vor fi actualizate in cazul in care se vor face propuneri de completare a ordinii de zi de catre actionari sau de candidati la functia de administrator.

Actionarii care voteaza prin corespondenta trebuie sa-si exercite in mod corect dreptul lor de vot, astfel incat pentru fiecare subiect inscris pe ordinea de zi si in buletinul de vot sa rezulte in mod expres si clar optiunea sa de vot. In cazul in care la un subiect  sau mai multe din cele inscrise pe buletinul de vot vor exista mai multe optiuni, sunt ilizibile sau sunt exprimate conditionat, ori s-au utilizat alte formulare de buletine de vot, voturile aferente acelor puncte vor fi considerate nule, pentru motivul exprimarii viciate a consimtamantului.

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul Societatii Farmaceutica REMEDIA S.A. pana la datele si orele mai sus mentionate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in A.G.O.A.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la A.G.O.A., votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la A.G.O.A.este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta va prezenta la A.G.O.A. o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea Generală.

              Din data de18.03.2022, după ora 18.00, documentele, materialele informative, proiectele de hotarare in legatura cu A.G.O.A., in conditiile legislatiei in vigoare, pot fi consultate si obtinute de actionari de pe website-ul Societatii,www.remedia.ro/investitori/informatii-actionari/adunarea-generala-a-actionarilor, sau de la sediul Societatii, in zilele lucratoare intre orele 10:00 – 16:00.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii Farmaceutica REMEDIA S.A. sau la numarul de telefon +40 745 962 413 in zilele lucratoare intre orele 10:00 – 16:00. Persoana de legătură este dl Florin CADIA.

Toate documentele pentru A.G.O.A. pot fi depuse la sediul societatii din Bucureşti, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poştal 041836 in zilele lucratoare in intervalul orar 10:00 – 16:00.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

       „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.

      reprezentata prin

      Valentin – Norbert TARUS

 

Știri Similare

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Stai conectat

17,116FaniÎmi place
110CititoriConectați-vă
7,410AbonațiAbonați-vă
spot_img

Știri Recente

/*ADNOW*/